El passat 13 de març de 2023 va entrar en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, mitjançant la qual s’ha transposat a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió sobre alertadors a l’ordenament jurídic espanyol.

La finalitat d’aquesta norma és garantir protecció, davant de possibles represàlies, a aquelles persones que informin sobre infraccions penals o administratives (greus o molt greus) a través de sistemes interns d’informació corporatius (canals de denúncia o d’informació), ja sigui de manera verbal o escrita, de forma confidencial o anònima.

La nova Llei comporta l’obligació d’implantar sistemes interns o canals interns d’informació en el si de les organitzacions, així com, si s’escau, d’investigar els incompliments normatius informats o denunciats. Es fomenta així, indirectament, la cultura ètica i de compliment normatiu, de transparència i integritat en les organitzacions que hauran d’implicar-se en l’actualització dels seus sistemes de gestió de Compliance corporatius per adaptar-se a les noves exigències legals.

El Parlament de Catalunya, avançant-se a l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, el passat 10 de març de 2023 va aprovar la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, mitjançant la qual -disposició addicional setena- atorga a l’Oficina Antifrau de Catalunya plenes competències per a la protecció de les persones alertadores (Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic -boe.es-).

Esdevé, així, la primera Autoritat independent en l’àmbit estatal que assumeix plenes competències per a la protecció de les persones alertadores, així com la potestat sancionadora i potestats d’execució de les resolucions sancionadores en els casos de protecció a les persones alertadores de corrupció.

En conseqüència, la Llei 2/2023, de 20 de febrer és ja operativa a Catalunya, en virtut de la possibilitat d’executar el seu règim sancionador, per la qual cosa el seu incompliment podria ja tenir conseqüències sancionadores per a ens públics i privats dins del règim d’aplicació material/territorial de la norma.