Compliance Administratiu-Sancionador (Compliance Management Systems) | ISO 37301

Som membres del Comitè d’Experts que transposa l’ISO 37301 de CMS (Compliance Management System) a Espanya. Aquesta ISO, que relleva a la seva antecessora, l’ISO 19600, cerca un compliment que no se cenyeixi només a l’àmbit penal, reflex d’una concepció holística del Compliance que s’ha imposat no només en l’àmbit internacional, sinó també en l’àmbit nacional, com reflecteix la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat que subratlla que les corporacions han de “complir amb la legalitat en general i, per descomptat, amb la legalitat penal però no sols amb ella”.

Així, articulem CMSs basats en el cercle virtuós del Compliance, pel qual primer es detecten i s’avaluen els riscos (inherents/residuals), després, i sobre la base de l’anàlisi de riscos, identifiquem i avaluem els controls mitigadors, definim els propietaris dels riscos, articulem fórmules d’integració als processos de l’organització, formem al capital humà i monitorem, prenent les mesures correctives oportunes per a després tornar periòdicament a l’inici, reavaluant els riscos i reiniciant el cicle de compliment (PDCA, Cicle de Deming).

Compliance Digital (Protecció de dades & Privacitat)

La transformació digital ha impulsat la digitalització de l’operativa de moltes línies de negoci i fins i tot de la totalitat d’algunes empreses. En aquest punt, no només s’imposa una anàlisi de la nova operativa digital des del punt de vista dels riscos i el compliment normatiu, sinó que a més s’ha de tenir molt present el compliment dels aspectes més transversals i genèrics de l’activitat digital: la protecció de dades personals i de la privacitat conforme al RGPD (Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea) i la Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (Llei 3/2018, de 5 de desembre).

Prevenció de Blanqueig de Capitals

Aquesta especialitat del Compliance té el seu pilar fonamental en la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (LPBCFT), així com en les Directives Europees que van harmonitzant la seva aplicació a Europa. És una clara mostra de la divisió del poder punitiu de l’Estat entre la via administrativa i la penal: l’incompliment d’un subjecte obligat pot comportar sancions administratives o també responsabilitat penal per a persones físiques i jurídiques (article 301 i concordants del Codi Penal). Pels subjectes obligats per la LPBCFT, contemplar i gestionar els requisits d’aquesta norma forma part del core del seu CMS, a la vegada que s’erigeix una mesura de prevenció i control de delictes relacionada amb la comissió de pràctiques corruptes.

Compliance Laboral

El Compliance Laboral no sols es refereix al compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, sinó que inclou altres aspectes rellevants com les condicions de treball, la igualtat de gènere i la no discriminació, la protecció de les dades dels treballadors o el “teletreball”, entre altres. Els constants canvis en matèria laboral obliguen a una revisió permanent dels aspectes relacionats amb el Compliance Laboral.

Compliance Fiscal

El Compliance Fiscal és un dels camps més dinàmics del compliment normatiu. La seva constant evolució i múltiples fonts normatives a escala nacional i internacional impliquen un monitoratge constant d’aquest apartat. Des de Fortuny Legal, quan elaborem els nostres plans de Compliance Fiscal i Tributari, tenim molt present la normativa DAC 6, la UNE 19602 de Sistema de Gestió de Compliance Tributari, els Codis de Bones Pràctiques genèrics, com el de l’Agència Tributària, i els Codis de Bones Pràctiques específics aplicables, com els d’associacions i Col·legis Professionals o el Codi del Contribuent Europeu.

Compliance Medioambiental

De cara al disseny de mesures de prevenció i control per a mitigar les conseqüències derivades de l’incompliment de la normativa ambiental, partim de la Llei de Responsabilitat Ambiental i l’anàlisi dels riscos ambientals a la llum d’aquesta normativa en l’operativa dels nostres clients, prestant especial atenció als passius ambientals en els processos de due diligence.

Compliance Salut Pública

Com és natural, la salut pública és una prioritat pel legislador, la qual cosa té el seu intens reflex en l’àmbit normatiu. El mateix Tribunal Suprem recorda que “la salut pública, com a tal, no constitueix una entitat real de naturalesa biològica, sinó una manera verbal d’assenyalar un perill no permès dins de l’ordre social”. Els delictes contra la salut pública, sancionats per l’article 363 del Codi Penal, afecten a tota classe d’empreses l’activitat de les quals pugui, potencialment, afectar aquest bé jurídic altament protegit. Així, des d’un delicte mediambiental fins a la falta de compliment de les exigències de control en les empreses agroalimentàries, passant per un abocament, la casuística és molt àmplia i requereix una anàlisi rigorosa i a mida de l’operativa de la persona jurídica per a mitigar els elevats riscos als quals s’exposa en el desenvolupament de la seva activitat.

També li pot interessar…

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Balmes, 177, Principal 1ª
08006 | Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5 D
28006 | Madrid
(Veure mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià, 60, planta 19
08208 | Sabadell
(Veure mapa)

Fortuny Legal cumple 25 años

Subscriviu-vos a la Newsletter

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com

Descarregui el nostre dossier de serveis