Dret Administratiu i Contenciós Administratiu

A Fortuny Legal comptem amb una àmplia experiència en la defensa dels interessos dels nostres clients davant les diferents administracions nacionals, autonòmiques i locals.

En concret, algunes de les àrees d’actuació més sol·licitades al nostre equip del departament de Dret Administratiu són:

 

 • Expedients sancionadors en totes les seves fases, administratives i judicials davant els jutjats contenciosos administratius
 • Recursos contra tota mena de resolucions administratives
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
 • Contractació pública (licitacions, reclamacions per classificació i adjudicació, resolució de contractes)
 • Reclamacions davant les diferents administracions per incompliments contractuals (resolucions, suspensions, reclamacions per impagaments, interessos de demora, indemnitzacions)

Els nostres serveis de litigació inclouen:

Creació d'estratègies processals
 • Vies de conciliació o mediació autocompositives
 • Vies processals o arbitrals d’heterotutela
 • Processos cautelars per a evitar el risc de frustrar l’efectivitat de la tutela judicial
 • Mesures cautelars tipificades o indeterminades
 • Execució o oposició de mesures cautelars
Realització d'actuacions extraprocessals
 • Reclamacions administratives prèvies a la via judicial
 • Conciliacions i actes de jurisdicció voluntària
 • Actes preparatoris
 • Diligències preliminars
 • Recerca i anàlisi de les fonts de prova
 • Preconstitució de proves
 • Avaluació de les possibilitats d’èxit
 • Avaluació del cost del litigi
 • Avaluació de la possibilitat de recuperar les despeses i costes judicials
Anàlisis de la capacitat per a ser part en un procés judicial o arbitral
 • Legitimació activa o passiva
 • Avaluació dels requisits de personació
 • Successió processal per actes inter vivos o mortis causa
 • Substitucions processals
 • Pluralitat inicial de parts
 • Pluralitat sobrevinguda per integració de contradictoris
 • Pluralitat sobrevinguda per intervenció voluntària
Impuls d'actuacions judicials en funció dels seus interessos
 • Procediment adequat
 • Anàlisi de competència
 • Declinatòries de jurisdicció
 • Acumulació de processos
 • Qüestions prejudicials
 • Qüestions incidentals d’especial o previ pronunciament
 • Abstencions o recusacions
 • Auxili judicial
 • Interlocució amb jutges, magistrats i fiscals
 • Diligenciats i seguiments
 • Cooperació internacional
 • Cessació en les actuacions judicials i caducitat d’instàncies
Anàlisis per a articular l'estratègia de defensa dins del procés judicial o arbitral
 • Demandes
 • Tècniques d’acció
 • Tipus i causes de peticions processals
 • Avaluació de la formulació de pretensions
 • Acumulació inicial o sobrevinguda d’accions
 • Ampliacions
 • Tècniques d’oposició i resistència
 • Conductes de disposició de l’objecte de procés: desistiment, aplanament, transacció
 • Suspensió i terminació de litigis amb predomini de la voluntat de les parts
 • Manca sobrevinguda d’objecte
 • Rebel·lies
 • Contestacions
 • Reconvencions
 • Actes d’al·legació excepcionals
 • Al·legacions conclusives
Desenvolupament de tècniques probatòries adequades
 • Utilitat i pronòstic
 • Mitjans de prova concrets
 • Pericials i dictàmens forenses
 • Càrrega de la prova
 • Pràctica probatòria
 • Raonaments presumpcionals i crítiques
Recursos contra tota mena de resolucions judicials
 • Anàlisis de les resolucions judicials
 • Valoració de les probabilitats d’èxit de la seva impugnació i la seva conveniència
 • Aclariment, rectificació, esmena o complementació com a alternatives abans d’optar pels recursos
 • Interposició de tota mena de recursos d’apel·lació, cassació, empara, reposició o revisió; devolutius, no devolutius, ordinaris i extraordinaris
 • Impugnació de sentències fermes en cas de revisió, rebel·lies o nul·litats
Defensa en fase executiva o de constrenyiment
 • Impuls o oposició de mesures executives
 • Acumulacions
 • Execucions dineràries en general
 • Execucions hipotecàries o sobre béns pignorats en particular
 • Alternatives al despatx d’execució
 • Opcions d’oposició
 • Pactes o promeses, reestructuracions a particulars i dacions
 • Afeccions i terceries de domini o de millor dret
 • Convenis de realització
 • Administració per a pagament
 • Execucions per prestacions de donar béns mobles o immobles
 • Execucions per prestacions de fer i d’emetre declaracions de voluntat
 • Execucions per prestacions de no fer
 • Execucions provisionals
 • Revocació de condemnes dineràries i no dineràries
 • Suspensions
 • Execució de laudes arbitrals

També li pot interessar…

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Balmes, 177, Principal 1ª
08006 | Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5 D
28006 | Madrid
(Veure mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià, 60, planta 19
08208 | Sabadell
(Veure mapa)

Fortuny Legal cumple 25 años

Subscriviu-vos a la Newsletter

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com

Descarregui el nostre dossier de serveis