Dret Civil-Mercantil-Arbitratge

A Fortuny Legal, comptem amb àmplia experiència en la representació dels interessos dels nostres clients en processos civils i mercantils, així com en arbitratges.

La nostra vessant d’especialistes en Compliance, aprofundint en la cadena de valor dels diferents models de negoci dels nostres clients, ens ha permès dotar al nostre equip d’una perspectiva empresarial i legal, clau per a una defensa efectiva i alineada amb els objectius de negoci dels nostres clients.

Cal esmentar que assessorem els nostres clients en totes les fases i instàncies d’aquests procediments, en els tribunals de tota la geografia nacional, en assumptes com:

Accions de Responsabilitat

 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Responsabilitat per productes
 • Responsabilitat civil/professional
 • Responsabilitat d’administradors i directius

 

Contractes (validesa, interpretació, execució, resolució i rescissió)

 • Arrendaments urbans i propietat horitzontal
 • Condicions generals de la contractació
 • Agència, distribució, concessió, subministrament i franquícies
 • Procediments sobre validesa, interpretació, execució i resolució de contractes civils i mercantils
 • Propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles
 • Nul·litat de productes bancaris

Conflictes societaris

 • Conflictes entre accionistes/socis
 • Execució de pactes socials
 • Accions de responsabilitat contra administradors
 • Impugnació d’acords socials i decisions del Consell d’Administració
Dret Bancari i d’Assegurances

 • Assessorament i defensa en matèria de contractació bancària
 • Assessorament i defensa en matèria de contractació d’assegurances

Dret de Família i Successions

Arbitratges davant qualsevol Cort Arbitral nacional

Execució de resolucions judicials i arbitrals estrangeres

Els nostres serveis de litigació inclouen:

Creació d'estratègies processals
 • Vies de conciliació o mediació autocompositives
 • Vies processals o arbitrals d’heterotutela
 • Processos cautelars per a evitar el risc de frustrar l’efectivitat de la tutela judicial
 • Mesures cautelars tipificades o indeterminades
 • Execució o oposició de mesures cautelars
Realització d'actuacions extraprocessals
 • Reclamacions administratives prèvies a la via judicial
 • Conciliacions i actes de jurisdicció voluntària
 • Actes preparatoris
 • Diligències preliminars
 • Recerca i anàlisi de les fonts de prova
 • Preconstitució de proves
 • Avaluació de les possibilitats d’èxit
 • Avaluació del cost del litigi
 • Avaluació de la possibilitat de recuperar les despeses i costes judicials
Anàlisis de la capacitat per a ser part en un procés judicial o arbitral
 • Legitimació activa o passiva
 • Avaluació dels requisits de personació
 • Successió processal per actes inter vivos o mortis causa
 • Substitucions processals
 • Pluralitat inicial de parts
 • Pluralitat sobrevinguda per integració de contradictoris
 • Pluralitat sobrevinguda per intervenció voluntària
Impuls d'actuacions judicials en funció dels seus interessos
 • Procediment adequat
 • Anàlisi de competència
 • Declinatòries de jurisdicció
 • Acumulació de processos
 • Qüestions prejudicials
 • Qüestions incidentals d’especial o previ pronunciament
 • Abstencions o recusacions
 • Auxili judicial
 • Interlocució amb jutges, magistrats i fiscals
 • Diligenciats i seguiments
 • Cooperació internacional
 • Cessació en les actuacions judicials i caducitat d’instàncies
Anàlisis per a articular l'estratègia de defensa dins del procés judicial o arbitral
 • Demandes
 • Tècniques d’acció
 • Tipus i causes de peticions processals
 • Avaluació de la formulació de pretensions
 • Acumulació inicial o sobrevinguda d’accions
 • Ampliacions
 • Tècniques d’oposició i resistència
 • Conductes de disposició de l’objecte de procés: desistiment, aplanament, transacció
 • Suspensió i terminació de litigis amb predomini de la voluntat de les parts
 • Manca sobrevinguda d’objecte
 • Rebel·lies
 • Contestacions
 • Reconvencions
 • Actes d’al·legació excepcionals
 • Al·legacions conclusives
Desenvolupament de tècniques probatòries adequades
 • Utilitat i pronòstic
 • Mitjans de prova concrets
 • Pericials i dictàmens forenses
 • Càrrega de la prova
 • Pràctica probatòria
 • Raonaments presumpcionals i crítiques
Recursos contra tota mena de resolucions judicials
 • Anàlisis de les resolucions judicials
 • Valoració de les probabilitats d’èxit de la seva impugnació i la seva conveniència
 • Aclariment, rectificació, esmena o complementació com a alternatives abans d’optar pels recursos
 • Interposició de tota mena de recursos d’apel·lació, cassació, empara, reposició o revisió; devolutius, no devolutius, ordinaris i extraordinaris
 • Impugnació de sentències fermes en cas de revisió, rebel·lies o nul·litats
Defensa en fase executiva o de constrenyiment
 • Impuls o oposició de mesures executives
 • Acumulacions
 • Execucions dineràries en general
 • Execucions hipotecàries o sobre béns pignorats en particular
 • Alternatives al despatx d’execució
 • Opcions d’oposició
 • Pactes o promeses, reestructuracions a particulars i dacions
 • Afeccions i terceries de domini o de millor dret
 • Convenis de realització
 • Administració per a pagament
 • Execucions per prestacions de donar béns mobles o immobles
 • Execucions per prestacions de fer i d’emetre declaracions de voluntat
 • Execucions per prestacions de no fer
 • Execucions provisionals
 • Revocació de condemnes dineràries i no dineràries
 • Suspensions
 • Execució de laudes arbitrals

També li pot interessar…

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Balmes, 177, Principal 1ª
08006 | Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5 D
28006 | Madrid
(Veure mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià, 38, planta 12 - oficina 5
08208 | Sabadell
(Veure mapa)

Fortuny Legal cumple 25 años

Subscriviu-vos a la Newsletter

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com

Descarregui el nostre dossier de serveis