Política de Privacitat

L’accés i ús del lloc web https://fortunylegal.com/ (en endavant, “Web”) atribueix la condició d’usuari al visitant de la web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents en cada moment.

FAD Legal Boutique, S.L.P. (des d’ara, denominada “Fortuny Legal”) considera fonamental la privacitat de les persones, tant dels visitants de la web com de qualsevol altra afectat, que són les qui ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (en endavant, “vostè” o l’”usuari”).

En aquest sentit, Fortuny Legal es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, Fortuny Legal complirà amb les premisses establertes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlament Europeu i de Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), així com, altres regulacions correlatives d’aplicació.

Tenint en compte l’anterior, Fortuny Legal informa de la seva Política de Privacitat, per tal de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com, dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que els hi aplica. A continuació, es poden consultar els apartats relatius a la Política de Privacitat:

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • Identitat del responsable del tractament: FAD Legal Boutique, S.L.P. (Fortuny Legal)
 • CIF: B-65851966
 • Adreça postal: C/Balmes, 177, Principal 1ª, 08006 Sabadell
 • Telèfon: +34 937 242 294
 • Correu electrònic: rgpd@fortunylegal.com
 • Delegat Protecció de Dades: rgpd@fortunylegal.com
2. Quines són les finalitats principals del tractament de les seves dades?
Tractem les dades que ens faciliti a través de la nostra web d’acord amb les següents finalitats:

 • Donar resposta a la consulta realitzada a través de l’apartat “contacte”.
 • Registrar el seu correu per rebre la nostra newsletter que periòdicament enviem als nostres clients i col·laboradors, en el cas que ho autoritzi.
 • Tramitar la seva inscripció en esdeveniments i/o formacions.
 • Atendre la seva sol·licitud d’ocupació rebuda a través de l’apartat “treballa amb nosaltres”.
 • Garantir el correcte funcionament tècnic del Web i en el cas que ho autoritzi d’acord a l’informat a la nostra Política de Cookies.
3. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Les bases legals per tractar les seves dades personals són: (a) l’existència d’una relació precontractual i/o contractual; (b) quan resulti necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fortuny Legal; (c) compliment d’obligacions legals i/o d) el seu consentiment.

4. Per quant de temps conservarem les seves dades?

En cas de remetre’ns el formulari de contacte o enviar-nos un correu electrònic tractarem les seves dades personals durant el temps que triguem a respondre la seva consulta o sol·licitud.

En relació al tractament de dades de candidats, els podrem conservar fins a un màxim d’un any, un cop estudiada la seva sol·licitud.

En el cas d’inscripció a un esdeveniment o formació guardarem les seves dades el temps necessari per procedir a la seva gestió i execució.

Per a l’enviament de la newsletter tractarem les seves dades mentre no procedeixi a donar-se de baixa de la subscripció a la mateixa.

5. Qui podrà ser destinatari de la comunicació de dades?

En funció dels fins pels quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • Personal autoritzat de Fortuny Legal o els seus representants, actuant en nom de Fortuny Legal, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables;
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de Fortuny Legal), només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte d’encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicable.

Les dades personals poden tractar-se fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Quan es tractin fora de l’EEE, Fortuny Legal s’ha d’assegurar que aquest tractament de dades transfronterer és protegit amb les garanties oportunes.

Aquestes garanties poden incloure:

 • Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Aquestes clàusules estandarditzades proporcionen suficients garanties per garantir que es reuneixen els requisits d’adequació i seguretat establerts pel RGPD; o
 • Certificacions que demostren que els tercers situats fora de l’EEE tracten dades personals d’una forma conseqüent amb el RGPD. Aquestes certificacions són aprovades bé per la Comissió Europea, bé per una autoritat supervisora ​​competent, o bé per un organisme nacional d’acreditació competent d’acord amb el RGPD.
6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a Fortuny Legal si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: Fortuny Legal deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en el cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, Fortuny Legal li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels seus drets li preguem que ens ho comuniqui per escrit a Fortuny Legal Av. Francesc Macià, 38, 12-5, 08208 Sabadell o enviant un correu electrònic a rgpd@fortunylegal.com.

Si es té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat i sigui considerat vàlid en dret.

L’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf), i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

7. Com protegim seves dades personals?

Per tal de vetllar per la seguretat de la informació, Fortuny Legal aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, Fortuny Legal prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant al dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Fortuny Legal no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

8. Enllaços

La Web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingueu en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta política de privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull a la web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaça des de la nostra web o que visiti de qualsevol altra manera.

9. Xarxes socials

Fortuny Legal té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Fortuny Legal.

Fortuny Legal tractarà les dades per cada xarxa social segons les normes establertes a l’efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari, des de Fortuny Legal podrem informar, als nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a l’efecte.

Fortuny Legal no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

10. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les seves dades de caràcter personal. Fortuny Legal es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions a la web, pel que li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la web. Si en algun moment vam decidir utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, l’hi comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem del mateix. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

A l’utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat i el nostre Avís Legal.

Data de l’última actualització: maig 2021

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Balmes, 177, Principal 1ª
08006 | Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5 D
28006 | Madrid
(Veure mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià, 60, planta 19
08208 | Sabadell
(Veure mapa)

Fortuny Legal cumple 25 años

Subscriviu-vos a la Newsletter

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com

Descarregui el nostre dossier de serveis