Política de Protecció de Dades

FAD Legal Boutique, SLP (Fortuny Legal) es compromet a la protecció i a la seguretat de les dades personals. Per tant, complim tots els requisits legals a l’hora de recopilar i tractar dades personals. Aquests requisits inclouen, en particular, les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, d’ara endavant, “RGPD”), així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant “LOPDGDD”).

1. Tractament de dades personals

Aquesta Política conté els Principis Generals sobre protecció de dades personals que Fortuny Legal aplica per protegir els drets i les llibertats de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals.

 La principal finalitat per a la qual tractem dades personals és la prestació dels nostres serveis jurídics, però, de manera enunciativa i no limitativa també podem tractar-los per a les finalitats següents:

 

 • Elaborar propostes de serveis;
 • Mantenir informats els nostres clients i clients potencials sobre novetats legals i/o sobre els nostres serveis, mitjançant l’enviament de newsletters , invitacions a esdeveniments o comunicacions similars;
 • Complir les nostres obligacions legals;
 • Millorar els nostres serveis i implementar mesures per a la satisfacció dels nostres clients;
 • Verificar el compliment de les nostres pròpies polítiques de compliance ;
 • Gestionar les dades dels candidats als nostres processos de selecció.
2. Els nostres principis per al tractament de dades

A l’hora de tractar dades personals, apliquem els principis següents: 

 

 • Principi de licitud: el tractament de dades personals sempre requereix una base legal.
 • Principi de transparència: tot interessat ha de ser capaç de comprendre el tractament de les seves dades personals. 
 • Principi de limitació de la finalitat: les finalitats per a les quals es tracten les dades personals s’han d’identificar clarament amb antelació i definir-se en el moment de la recollida. Conseqüentment, les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
 • Principi de minimització de les dades: les dades personals objecte de tractament seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. 
 • Principi d’exactitud: les dades personals s’han de conservar de forma correcta i completa i mantenir-se actualitzades. S’hauran de prendre les mesures raonables per esborrar, corregir, complementar o actualitzar aquelles dades que siguin inexactes o estiguin incompletes o desactualitzades. 
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només s’han de conservar durant el temps que sigui estrictament necessari per a l’objectiu del tractament o segons ho permetin altres regulacions legals. 
 • Principi d’integritat i confidencialitat: en el tractament de dades personals, cal prendre les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades de forma apropiada, en particular davant del tractament no autoritzat o il·legal, a la pèrdua accidental i a la destrucció o danys accidentals.
3. Licitud del tractament de dades

Fortuny Legal tracta dades personals, en particular, per les raons següents: 

 

 • Execució d’un contracte o per aplicació de mesures pre-contractuals, per exemple, tractament de dades de clients sobre la base d’un servei contractat o bé el tractament de dades dels empleats sobre la base del contracte de treball.
 • Compliment d’una obligació legal, per exemple, la conservació de les dades després de finalitzar la relació en compliment d’acord amb la legislació tributària.
 • Interessos legítims, per exemple, enviament de publicitat de serveis propis similars als contractats (sempre que no s’hagi sol·licitat l’exempció de publicitat).
 • Consentiment de l’interessat, per exemple, per fer tractaments d’imatges de clients o algunes categories especials de dades personals, per exemple, sobre origen ètnic o creences religioses, o bé en relació amb la salut, només es poden tractar amb consentiment explícit o autorització legal del titular.
4. Drets dels interessats

La protecció dels drets i llibertats de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals és una prioritat clau per a Fortuny Legal. Per tal de garantir aquesta protecció, l’interessat compta, entre d’altres, amb els drets següents: 

 • Informació: s’informarà als interessats de manera àgil i transparent sobre com es tractaran les seves dades. Això s’aplica tant si les dades personals s’obtenen directament de l’interessat com si les recopilen altres entitats (recollida per part de tercers).
 • Accés: els interessats poden sol·licitar en qualsevol moment informació o una còpia sobre les seves dades personals emmagatzemades i/o tractades.
 • Rectificació: els interessats poden sol·licitar en qualsevol moment que es corregeixin o es completin aquelles dades personals que siguin falses o incompletes, per exemple, si un nom o una adreça són incorrectes.
 • Supressió: els interessats poden sol·licitar que se suprimeixin les seves dades personals. Aquest dret s’aplica sempre que no entri en conflicte amb obligacions o drets existents, per exemple, obligació d’emmagatzematge segons la legislació vigent.
 • Limitació del tractament:els interessats poden sol·licitar que les seves dades personals es restringeixin, per exemple, si són inexactes.
 • Oposició: els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades personals amb fins publicitaris en qualsevol moment. Per a altres fins, aquesta objecció és possible sota certes condicions, depenent de les circumstàncies personals particulars de l’interessat.

 L’interessat rep tota la informació relacionada amb el tractament de les seves dades personals en un llenguatge clar i simple.

En cas d’una violació de les dades personals, els interessats seran informats de l’incident si es compleixen els requisits legals corresponents als riscos per als seus drets i llibertats.

L’interessat és lliure de presentar una reclamació davant de Fortuny Legal, l’autoritat supervisora de protecció de dades o un tribunal de justícia per exercir els seus drets i llibertats en relació amb el tractament de dades personals.

5. Tractament per part de tercers i cessió de dades

En funció de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents: (a) Personal autoritzat de Fortuny Legal o els seus representants actuant en nom de Fortuny Legal, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables; (b) autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables; (c) tercers/encarregats del tractament (proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de Fortuny Legal). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent fet el corresponent contracte d’encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

 Sempre que les dades personals siguin tractades per proveïdors de serveis o col·laboradors externs en nom de qualsevol de Fortuny Legal es prendran les mesures adequades per garantir la protecció de les dades personals en el tractament.

 Fortuny Legal no comunica dades a tercers sense el seu consentiment exprés. No obstant això, com a conseqüència de la relació amb l’interessat és possible que comuniquem les seves dades a: (1) altres empreses i/o professionals amb què puguem col·laborar, sempre que ens hagi atorgat el seu consentiment; (2) organismes i/o autoritats competents en els casos que hi hagi un requeriment i/o una obligació legal.

 En els casos en què sigui necessari transferir dades personals a destinataris ubicats a països que no pertanyin a la UE, o que no garanteixin un nivell de protecció equiparable al derivat del RGPD, ho fem únicament donant compliment als requisits i garanties establerts legalment.

  6. Seguretat de les dades, avaluació de l’impacte i disseny tecnològic

  Apliquem totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir el tractament de les dades personals. Aquestes inclouen, en particular, mesures per garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades personals, inclosa la capacitat de recuperació dels sistemes i serveis.

   En totes les operacions de tractament, es tenen en compte els riscos per als drets i les llibertats dels interessats a l’hora de seleccionar les mesures tècniques i organitzatives. En cas que els riscos siguin elevats, els processos de tractament estaran subjectes a un control addicional dels riscos i les mesures.

   En tractar les dades personals, s’observa el principi de privadesa de les dades des del disseny i per defecte, per exemple, mitjançant la pseudonimització o minimització de les dades personals.

  Les mesures tècniques i organitzatives es revisen regularment en termes d’efectivitat i s’ajusten segons calgui, tenint en compte els darrers avenços tècnics.

  7. Revisió i actualizació

  El Delegat de Protecció de Dades de Fortuny Legal revisa i actualitza aquesta Política anualment.
  Si no entén algun o diversos dels aspectes de la present Política o té qualsevol dubte sobre això, preguem que emeti un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades l’adreça del qual és rgpd@fortunylegal.com

  A l’utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Protecció de Dades, la nostra Política de Privacitat i el nostre Avís Legal.

  El Despatx

   

  Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

   

  Barcelona

   

  Balmes, 177, Principal 1ª
  08006 | Barcelona
  (Veure mapa)

  Madrid

   

  Velázquez, 92, 5 D
  28006 | Madrid
  (Veure mapa)

  Sabadell

   

  Av. Francesc Macià, 60, planta 19
  08208 | Sabadell
  (Veure mapa)

  Fortuny Legal cumple 25 años

  Subscriviu-vos a la Newsletter

  Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com

  Descarregui el nostre dossier de serveis